Trening umiejętności społecznych metodą SSTS w środowiskowych domach samopomocy typu A

2020-08-10
Trening umiejętności społecznych metodą SSTS w środowiskowych domach samopomocy typu A

Zapraszamy całe zespoły terapeutyczne oraz indywidualne osoby do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenie SSTS

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących treningi umiejętności społecznych w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS) dla osób chorujących psychicznie.

 

Trening umiejętności społecznych metodą SSTS w środowiskowych domach samopomocy typu A

 

Opis szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących treningi umiejętności społecznych w środowiskowych domach samopomocy (ŚDS) dla osób chorujących psychicznie. W ramach szkolenia zostanie przedstawiona metoda pracy SSTS (Social Skills Training for Schizophrenia), która została zmodyfikowana i dopasowana do polskich warunków i specyfiki pracy w ŚDS.

Metoda ta:

 • opiera się na teorii społecznego uczenia się oraz jest uzupełniona o psychodynamiczne rozumienie występujących trudności w pracy z tą grupą uczestników,
 • została opracowana na potrzeby prowadzenia treningu z osobami z rozpoznaniem schizofrenii,
 • uwzględnia specyfikę pracy w ŚDS m. in. uwzględnia takie czynniki jak chroniczny charakter zaburzeń uczestników, trudności we wprowadzaniu zmian w zachowaniu (zwłaszcza poza ŚDS) oraz reakcje rodziny na próby zmian zachowań uczestnika,
 • pozwala na zajęcie się zachowaniami werbalnymi i niewerbalnymi uczestników zajęć,
 • ma standaryzowaną część diagnostyczną pozwalającą na indywidualne określenie trudności w zakresie umiejętności społecznych każdego uczestnika ŚDS biorącego udział w zajęciach,
 • ma część treningową polegającą na odgrywaniu scenek w oparciu o kilkadziesiąt scenariuszy przygotowanych tak, aby odpowiadały na potrzeby uczestnika rozpoznane w części diagnostycznej,
 • przewiduje zadania do wykonania przez uczestników po zajęciach w placówce lub poza nią oraz ukazuje, w jaki sposób można motywować uczestników do wykonania tych zadań,
 • prezentuje konkretne techniki do zastosowania w pracy przez terapeutów prowadzących trening umiejętności społecznych,
 • zakłada pracę w cyklu diagnoza umiejętności społecznych – trening umiejętności społecznych – ponowna diagnoza – dalszy trening, co umożliwia długotrwałe, zróżnicowane i dopasowane do zmieniających się potrzeb uczestników oddziaływania.

Podczas zajęć:

 • przedstawione zostaną założenia teoretyczne prowadzenia treningu umiejętności społecznych w ŚDS za pomocą metody SSTS,
 • przedstawiona zostanie metoda umożliwiająca diagnozę poziomu umiejętności społecznych uczestników,
 • przedstawione zostaną konkretne techniki do wykorzystania w pracy treningowej (np. modelowanie uzupełniające, modelowanie dyskryminacyjne, prompting).

Szkolenie ma charakter praktyczny i będzie w dużej części oparte o metody warsztatowe, m.in. uczestnicy będą brać udział w scenkach, które umożliwią ćwiczenie diagnozy umiejętności społecznych oraz stosowania wybranych technik w praktyce. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały zawierające kilkadziesiąt scenariuszy scenek, które mogą być bezpośrednio wykorzystane w pracy z uczestnikami ŚDS.

Program zajęć:

 1. Funkcjonowanie uczestników ŚDS i możliwe zmiany w funkcjonowaniu w świetle teorii społecznego uczenia się i teorii psychodynamicznych.
 2. Katalog umiejętności społecznych. Definicja umiejętności społecznych i ich rodzaje.
 3. Format zajęć SSTS: długość trwania zajęć, częstotliwość, liczebność grupy, udział terapeutów, przygotowanie zajęć, relacja między terapeutami prowadzącymi, zadania do wykonania poza zajęciami.
 4. Przyczyny deficytów uczestników ŚDS w zakresie umiejętności społecznych. Czynniki wpływające na funkcjonowanie psychospołeczne.
 5. Diagnozowanie poziomu umiejętności społecznych uczestników. Prezentacja metody i ćwiczenia w jej stosowaniu.
 6. Prezentacja scenariuszy scenek do wykorzystania w prowadzeniu zajęć.
 7. Prezentacja technik do wykorzystania podczas prowadzanie zajęć: modelowanie, modelowanie uzupełniające, modelowanie dyskryminacyjne, prompting, sukcesywna aproksymacja. Ćwiczenia w stosowaniu technik.
 8. Zadania do wykonania poza zajęciami. Formułowanie zadań i motywowanie do ich wykonywania.
 9. Omówienie możliwych modyfikacji zajęć takich jak np. zajęcia indywidualne, trening umiejętności społecznych przeprowadzony z udziałem osoby bliskiej lub rodziny uczestnika.
 10. Wyniki badań naukowych potwierdzające skuteczność metody SSTS.

Osoba prowadząca szkolenie: warsztat poprowadzi Szymon Szumiał, w latach 2007-2018 kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, psycholog i psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu treningu umiejętności społecznych w środowiskowym domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie.

Koszt szkolenia: 280 zł od osoby.

Szkolenie dla zespołów ŚDS: W przypadku grup zorganizowanych (np. całych zespołów ŚDS) istnieje możliwość indywidualnego zorganizowania szkolenia, które może się również odbyć w miejscu wskazanym przez stronę zainteresowaną. Zapraszamy do kontaktu mejlowego lub telefonicznego, aby ustalić szczegóły takiego szkolenia.

Zgłoszenia: osoby zainteresowane szkoleniem uprzejmie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenie@psycheplus.pl oraz dokonanie opłaty na konto 89 1240 1095 1111 0010 8709 3691.

Uwaga końcowa: W przyszłości przewidywana jest również kontynuacja szkolenia nakierowana na prezentację bardziej zaawansowanego materiału oraz w formie superwizji terapeutów pracujących z wykorzystaniem metody SSTS.

Kontakt: więcej informacji można uzyskać pisząc na adres szkolenie@psycheplus.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 22 699 02 02 / 570 355 355 (sekretariat ośrodka).

Załącznik:

Harmonogram szkolenia: Formularz-zgloszeniowy_szkolenie_SSTS_2020.pdf

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2020
pixel