Polityka Prywatności

Informujemy, że dane osobowe, których administratorem pozostaje Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o., ul. Cieszyńska 2a, 02-716 Warszawa, świadczący profesjonalne usługi w zakresie psychoterapii i psychiatrii, chronione są z należytą starannością, w oparciu o rozwiązania przyjęte w obowiązującym stanie prawnym z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe gromadzone przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. pozyskiwane są wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody przez osobę, której dotyczą, w związku z prowadzoną działalnością.

Dane osobowe gromadzone przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. pozyskiwane są wyłącznie na podstawie wyraźnie udzielonej zgody przez osobę, której dotyczą, w związku z prowadzoną działalnością.

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. dokładając należytej staranności w zakresie powierzonych danych osobowych wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, która kompleksowo reguluje sposób i środki ochrony przetwarzanych danych.

Osoby, które powierzyły Ośrodkowi Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. swoje dane osobowe mają prawo do wglądu oraz ich poprawienia i sprostowania w każdym czasie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, a także otrzymania ich od administratora danych w formie umożliwiającej ich odczytanie. Na wyraźne, udokumentowane żądanie osoby, która udostępniła jej dane, Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. trwale usunie powierzone jej dane osobowe z wyłączeniem sytuacji, w których ograniczenie lub wyłączenie takiego uprawnienia jest przewidziane odrębnymi przepisami np. dokumentacja udzielonych świadczeń lekarskich.

Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. każdorazowo informuje osobę, której dane zostaną sprostowane lub usunięte, w możliwie jak najszybszym czasie o takim działaniu. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, w których pomimo podjęcia należytych starań przez administratora danych zmierzających do poinformowania osoby o sprostowaniu lub usunięciu jej danych osobowych, takie działanie było niemożliwe.

Dane osobowe są przechowywane przez Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. wyłącznie przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia procesu terapeutycznego lub szkoleniowego, o ile inne przepisy nie nakładają na administratora danych odmiennych obowiązków w powyższym zakresie.

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom z wyłączeniem sytuacji regulowanych przepisami szczególnymi.

Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe Ośrodkowi Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o., ma prawo do złożenia skargi na działanie administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt:

W sprawie przetwarzania danych osobowych powierzonych Ośrodkowi Psychoterapii i Psychiatrii Psycheplus Sp. z o. o. prosimy o kontakt pod numer telefonu 22 699 02 02 lub 570 355 355 lub przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres sekretariat@psycheplus.pl.

pixel