2019-08-23

Na czym polega psychoterapia?

NA CZYM POLEGA PSYCHOTERAPIA

Psychoterapia jest to zastosowanie metod oddziaływania psychologicznego, które są ukierunkowane na zmianę zachowania, sposobu przeżywania i spostrzegania rzeczywistości. Docelowe zmiany muszą zostać uznane za pożądane przez pacjenta i psychoterapeutę. Psychoterapeuta stosuje metody psychoterapii w sposób świadomy i celowy, a metody te powinny posiadać naukowe ugruntowanie teoretyczne i empiryczne. Psychoterapia jest ukierunkowana na pomoc osobom, które doświadczają objawów zaburzeń psychicznych (np. depresji, nasilonego niepokoju) oraz osobom, które nie doświadczają objawów uznawanych w psychiatrii za niezdrowe, ale doświadczają potrzeby pomocy psychologicznej związanej z ich sytuacją życiową. Są to osoby, które m.in. borykają się z problemami natury interpersonalnej (np. kryzysem w związku, mają poczucie osamotnienia) oraz natury egzystencjalnej (np. poczuciem zagubienia w życiu). Psychoterapia może być również zastosowana jako metoda rozwoju osobistego (np. celem psychoterapii może być zwiększenie samoświadomości). Istnieje wiele metod psychoterapii. Najbardziej rozpowszechnione w Polsce nurty psychoterapii to: psychoterapia psychoanalityczna/psychodynamiczna, behawioralno-poznawcza, humanistyczno-egzystencjalna oraz systemowa. W naszym Ośrodku wszyscy psychoterapeuci pracują w nurcie psychodynamicznym. W podejściu tym kluczowym czynnikiem zmiany jest relacja terapeutyczna, która umożliwia doświadczenie bycia w intensywnym kontakcie z drugim człowiekiem i analizę sposobów przeżywania takiej relacji. W psychoterapii psychodynamicznej duży nacisk jest położony na doświadczaniu emocji i sposobach unikania nieprzyjemnych stanów psychicznych, identyfikację powtarzających się wzorców zachowania i przeżywania. Praca polega na dyskusji przeszłości uczestnika terapii, jego skojarzeń i relacji interpersonalnych. Psychoterapia psychodynamiczna prowadzona jest w trybie jednej lub dwóch 50-minutowych sesji w tygodniu. Jest to psychoterapia długoterminowa – trwa zazwyczaj od kilku miesięcy do kilku lat.

Poniżej psychoterapeutka Mirella Denisiuk, w ramach cyklu filmów edukacyjnych, omawia wybrane zagadnienia dotyczące psychoterapii indywidualnej:


JAK SZYBKO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ EFEKTÓW

Długość trwania terapii zależy przede wszystkim od celu, który ma zostać osiągnięty w toku psychoterapii. Im nasilenie problemu (np. depresji) jest mniejsze, tym czas trwania psychoterapii jest krótszy. Doświadczenie pokazuje, że objawy psychopatologiczne (np. kłopoty lękowe, zaburzenia snu, objawy depresji) często znacząco się zmniejszają już po kilku miesiącach psychoterapii, podczas gdy zmiany dotyczące utrwalonych wzorów przeżywania (np. w przypadku osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości) wymagają psychoterapii trwającej od roku do kilku lat.


PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA - DO KOGO SIĘ UDAĆ?

Psychiatra to lekarz medycyny, który zajmuje się zapobieganiem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatra pomaga za pomocą leczenia farmakologicznego.

Psycholog to osoba mająca tytuł magistra z dziedziny psychologii. Jest to osoba, która – po przebyciu dodatkowych szkoleń podyplomowych i zebraniu doświadczeń zawodowych - posiada odpowiednie kwalifikacje umożliwiające wykonywanie diagnozy psychologicznej, opiniowanie, orzekanie i udzielanie pomocy psychologicznej. Może także posługiwać się testami psychologicznymi np. testami inteligencji lub kwestionariuszami badającymi osobowość.

Psychoterapeuta to osoba, która prowadzi psychoterapię (w formie indywidualnej, grupowej lub rodzinnej). Psychoterapeuta nie musi być (choć często jest) z wykształcenia psychologiem lub psychiatrą. Musi jednak ukończyć kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii oraz stale korzystać z superwizji swojej pracy psychoterapeutycznej.

W naszym Ośrodku każdy psychoterapeuta jest również psychologiem. Niezależnie do jakiego specjalisty zgłosi się pacjent (psychoterapeuty lub lekarza psychiatry), w trakcie pierwszej konsultacji specjalista zidentyfikuje kierunek dalszej pracy oraz ewentualną potrzebę skorzystania z pomocy lekarza psychiatry lub psychoterapeuty. Nasz Ośrodek oferuje kompleksową pomoc psychologiczno-psychiatryczną, dzięki której pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc.

pixel